Vyučující francouzského jazyka

  • PhDr. Martina Krahulíková
  • Mgr. Jana Rychtrová

Výuka francouzského jazyka

Osvojení si jazyka francouzského, který je oficiálním jednacím jazykem Evropské unie, je považováno za velmi potřebnou a preferovanou dovednost. V celostátním měřítku dochází každý rok k velkému nárůstu francouzštinářů, vzhledem k postavení naší země je jeho neustálé rozšiřování plánováno i do budoucna. Důležitost ovládat minimálně jeden jazyk germánský -u naprosté většiny žáků to bude angličtina, v kombinaci s jazykem románským - především francouzštinou, se jeví z pohledu odborníků naprosto optimální.

Od září 2008 probíhá výuka francouzského jazyka v tzv. osmiletém cyklu, tedy od primy do oktávy u studia osmiletého a samozřejmě i v odpovídajících ročnících studia čtyřletého. Předmět má dle nového ŠVP na nižším gymnáziu dvouhodinovou týdenní dotaci a na vyšším gymnáziu je pak výuka francouzského jazyka v rozsahu 3 hodin týdně. V rámci volitelných předmětů v předposledním a posledním ročníku studia si pak studenti ještě mohou navíc zvolit další 2 hodiny týdně předmětu Konverzace ve francouzském jazyce.

Pro výuku jsou studenti jedné třídy děleni do 2 skupin - je snaha zohlednit jejich motivaci a vlastní volbu dalšího CJ. Od školního roku 2005/06 jsou na nižším gymnáziu pro výuku používány moderní učebnice FLE - metoda EXTRA! 1. díl učebnice a cvičebnice /Fabienne Gallon, fr.nakladatelství Hachette 2002/ - včetně autentických doprovodných nahrávek audio i DVD k jednotlivým lekcím.

Je to moderní soubor učebnic, který je určen žákům ve věku od 12 let, prosazuje aktivní přístup k učení a žáky vhodně motivuje. Konverzační témata jsou blízká dnešní mládeži, rozvíjí komunikační dovednosti ve francouzštině a především schopnosti použít je v konkrétních situacích. Žák je schopen již po první lekci hovořit o sobě, své rodině, přátelích a popsat věci, které jsou kolem něho.

Tato metoda obsahově pokrývá všechna průřezová témata. Kromě tradiční výuky ve třídách se žáci zapojují do korespondence se svými francouzskými přáteli ve Veneux /partnerské město Loun/ a především se studenty Lycée Joffre v Montpellier. S tím má naše gymnázium družební kontakty již od roku 1994- pravidelně organizujeme reciproční výměnné pobyty, kterých se mohou zúčastnit především naši studenti z vyšších ročníků.

Používané učebnice pro výuku francouzského jazyka:

  • nižší gymnázium - 3.A/8 metoda EXTRA!
  • 4.A/8 po dokončení 1. dílu metody Extra! přechod k FORUM 1.díl

Všechny ostatní skupiny výuka dle fr. metody FLE FORUM 1. a 2. díl - jde o jednu z nejnovějších zahraničních metod pro výuku FJ, samozřejmě schválenou MŠMT, která odpovídá nejen požadavkům na složení českých matur. zkoušek, ale i evropskému jazykovému portfoliu a vede přímo i k přípravě na složení mezinárodního certifikátu DELF.

Naše výuka je pravidelně doplňována i materiály z dalších metod FLE, při práci používáme překladové i výkladové slovníky, odebíráme časopis pro výuku FJ Amitié. Se studenty se účastníme návštěv ve Francouzském institutu v Praze, spolupracujeme s Fr. klubem v Lounech, dopisujeme si s fr. studenty.

Po dokončení 2. dílu metody FORUM /manuel, cahier d´exercices / a jeho zopakování a prověření získaných klíčových kompetencí přecházíme k metodě připravující studenty přímo na složení mezinárodně uznávaného certifikátu - DELF, verze Junior, odborníky doporučované pro tuto úroveň českých gymnazistů.

PhDr. Martina Krahulíková